Přihlásit se Registrovat

Obchodní podmínky

I. Základní pojmy

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek (dále jen VOP) mají pojmy v nich uvedené následující význam:
1. „Provozovatel“ je poskytovatel produktů portálu slovních úloh „Připravuj se online“ na webových stránkách www.pripravujseonline.cz.
2. „Uživatel“ je fyzická osoba, která prostřednictvím webových stránek www.pripravujseonline.cz využívá služeb nabízených portálem „Připravuj se online“.
3. „Služby“ jsou produkty portálu „Připravuj se online“, které provozovatel poskytuje uživatelům prostřednictvím webových stránek www.pripravujseonline.cz.


II. Úvodní ustanovení

1. Provozovatel nabízí Uživateli prostřednictvím portálu slovních úloh „Připravuj se online“ využívání Služeb portálu výlučně pro osobní potřebu Uživatele.
2. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele. Na tyto obchodní podmínky je Uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit VOP podle svého uvážení. Na takovou změnu je Provozovatel povinen upozornit uživatele stránkách www.pripravujseonline.cz, a to nejméně 15 dnů přede dnem jejich účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý právní vztah založený smlouvou mezi Provozovatelem a Uživatelem platí znění VOP účinné ke dni uzavření smlouvy. 
4. Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP.
5. Odesláním registračního formuláře Uživatel potvrzuje, že uděluje souhlas pro zpracování svých osobních údajů pro potřeby Poskytovatele podle těchto VOP.


III. Registrace Uživatele

1. Webové stránky www.pripravujseonline.cz obsahují registrační formulář, který Uživatel vyplní pro umožnění přístupu ke Službám portálu slovních úloh a udělí souhlas s VOP.
2. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k placeným Službám portálu. Webové stránky www.pripravujseonline.cz obsahují kromě Služeb přístupných zdarma a bez registrace také placené Služby, které jsou přístupné pouze registrovaným Uživatelům, a to po uhrazení ceny za Služby.

3. Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace na portálu slovních úloh formou písemné žádosti zaslané Provozovateli. Žádost o zrušení registrace bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečných prodlev.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet, který porušuje tyto VOP, zejména pokud poskytuje informace získané formou placených Služeb třetím osobám nebo se chová hanlivě vůči Provozovateli či jiným uživatelům portálu.
5. Provozovatel zruší Uživateli registraci neprodleně poté, co mu bude písemně doručeno odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
6. V případě zrušené registrace Uživatele taktéž zanikají smluvní ujednání a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele.
7. Zrušením registrace není dotčena platnost a účinnost těchto VOP, které se týkají záruk a práv duševního vlastnictví. Po ukončení registrace nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je zřejmé, že nemají ukončením registrace zaniknout.


IV. Práva a povinnosti stran

1. Smlouva o poskytnutí Služeb portálu slovních úloh se uzavírá mezi Provozovatelem a Uživatelem.
2. Provozovatel se zavazuje k poskytnutí plnění Služeb portálu „Připravuj se online“ a Uživatel se zavazuje užívat Služby portálu v souladu s VOP a zaplatit cenu Služeb, které si objednal.
3. Smluvní ujednání o poskytnutí služby mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně Služeb nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky Uživatele Provozovatelem.
4. Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem se uzavírá na dobu určitou v délce, na kterou je Služba zakoupena, tj. 12 měsíců.


V. Objednávka Služeb

1. Objednávku a nákup Služeb je možné provézt pouze prostřednictvím webové stránky www.pripravujseonline.cz. Objednávku nelze po jejím odeslání měnit. 
2. Uživatel, který se rozhodne zakoupit Služby portálu slovních úloh, se stává kupujícím. Jako kupující je seznámen s VOP, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Současně akceptuje ceny Služeb, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.
3. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Provozovatel oprávněn odmítnout. Na takovou objednávku se hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
4. Uživatel je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného produktu. Objednávku může zrušit pouze sám Uživatel prostřednictvím svého osobního profilu, a to z důvodu nutnosti zajistit oprávněnost takového požadavku na zrušení.
5. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky zasláním e-mailu Uživateli, jehož přílohou jsou i VOP. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Provozovatele portálu s tímto návrhem. Od tohoto momentu mezi Provozovatelem a Uživatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
6. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
7. Objednané placené Služby Provozovatel zpřístupní na portálu Uživateli po obdržení finanční částky za Službu na účet Provozovatele.


VI. Ceník a platební podmínky

1. Cena Služeb je účtována dle platného ceníku Provozovatele uvedeného na webových stránkách www.pripravujseonline.cz platným ke dni odeslání objednávky. Veškeré ceny Služeb jsou uvedeny včetně DPH.
2. Po dokončení objednávky se Uživateli zobrazí údaje potřebné pro realizaci platby bankovním převodem. Tyto údaje jsou Uživateli zaslány v e-mailové zprávě potvrzující objednávku. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky Uživatele.
3. Cenu placených Služeb je Uživatel povinen uhradit včas a řádně na účet Provozovatele ve lhůtě 3 dnů od odeslání objednávky. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele.
4. Platba formou bezhotovostního bankovního převodu se hradí na účet č. 1000850755/3050 vedený u banky Hello Bank.
5. Platbu je možné provést pouze v české měně (CZK).
6. Provozovatel je povinen aktivovat Služby portálu Uživateli, který splnil podmínky těchto VOP. Služba je aktivovaná na dobu 12 měsíců.


VII. Reklamace

1. Podmínky reklamace služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Reklamaci v případě nemožnosti řádného užívání Služeb uplatňuje Uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese pripravujseonline@gmail.com.
3. Provozovatel oznámí výsledek reklamačního řízení Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
4. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Uživateli umožněno náhradní využití Služeb v rozsahu stejném a po dobu odpovídající době, kdy nemohl Službu řádně užívat.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy


1. Podmínky reklamace služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 89/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel má dle občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do čtrnácti dnů od doručení Služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno na emailovou adresu pripravujseonline@gmail.com ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
3. Služba je považována za doručenou okamžikem aktivace Služby v profilu Uživatele Provozovatelem na webových stránkách www.pripravujseonline.cz.
4. V případě, že Uživatel využije své přihlašovací údaje a přistoupí jejich prostřednictvím k zakoupené Službě dříve než po uplynutí 14tidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy, vyjadřuje tím výslovný souhlas s tím, že Provozovatel již započal s plněním dle této smlouvy před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, což bude mít ve smyslu ustanovení § 1837, písm. l) občanského zákonu za následek nemožnost uplatnit odstoupení od smlouvy po takovém zahájení plnění.
5. V případě řádného odstoupení Uživatele od smlouvy vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.
6. Do doby doručení Služby Uživateli je Provozovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Provozovatel Uživateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Uživatelem.
7. Provozovatel může od smlouvy odstoupit, jestliže Uživatel porušil jakékoliv ustanovení těchto VOP (nebo jednal způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemá v úmyslu nebo nemůže ustanovení těchto VOP dodržovat); nebo je tak Provozovatel povinen učinit ze zákona.


IX. Ochrana osobních údajů

1. Uživatel odesláním registračního formuláře uděluje Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Uživatelem.
2. Údaje budou Provozovatelem zpracovávány k účelům uvedeným ve VOP.
3. Osobní údaje budou zpracovány zejména za účelem vytvoření databáze
registrovaných Uživatelů, pro evidenci zrušených registrací, pro evidenci plátců Služeb a pro statistické potřeby Provozovatele.
4. Souhlas uděluje Uživatel na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na emailovou adresu Provozovatele.
5. Uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a bere na vědomí, že jej může kdykoli odvolat s následkem okamžitého zrušení registrace.
6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být učiněno písemně.
7. Provozovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje neposkytne třetí osobě, považuje je za důvěrné a zachová o nich mlčenlivost.
8. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
9. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům ve svém profilu a má právo je doplňovat a měnit.


X. Autorská práva

1. Služby a materiály poskytované na portálu www.pripravujseonline.cz mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají autorskoprávní ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ochraně duševního vlastnictví dle příslušných platných zákonů.
2. Uživatelé jsou oprávněni užívat Služby a materiály portálu www.pripravujseonline.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Uživatel zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, kopie dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů portálu slovních úloh. Porušením ustanovení autorského zákona se Uživatel vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení.


XI. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.pripravujseonline.cz.
2. Uživatel, který hodlá využívat Služby portálu www.pripravujseonline.cz se odsouhlasením těchto VOP zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto VOP a bere na vědomí všechna práva, povinnosti a důsledky, které z nich vyplývají.
5. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz portálu, jeho jednotlivých částí a poskytování Služeb jeho prostřednictvím.
6. Provozovatel provozuje portál www.pripravujseonline.cz na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje webovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživateli na náhradu škody či náhradní plnění.
7. V případě, že portál obsahuje odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.
8. Tyto VOP jsou plně v souladu s právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

V Praze dne 30. 12. 2020